โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา

 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง
1

นายสุวัฒน์ กาญจนรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)
2 นางวันดี อุปริพุทธิ ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
3 นางยุพา แดงฉ่ำ ผู้แทนครู (กรรมการ)
4 นายชยัญ คุ้มตลอด ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรรมการ)
5 นายชาญ ชินใย ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)
6 นางณัฐรดา วันเพ็ญ ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
7 นายเสริมศักดิ์ คงศรี ผู้แทนองค์กรศาสนา (กรรมการ)
8 พระธรรมฤทธิ์ ธมฺมจารี ผู้แทนองค์กรศาสนา (กรรมการ)
9 นายธนศักดิ์ ธรรมวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
10 นายอิศรา กาญจนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
11 นายธงชัย เพชรสกุลทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
12 นายบำรุง ฤกษ์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
13 นายโกศล แจวเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
14 นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
15 นายมานะ สบายใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรรมการและเลขานุการ)

 

 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา