โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

 
     
 


 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา