โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
รางวัลเกียรติยศ

 

ลำดับที่

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
1

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ระดับเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10

สพม.10
2 TO BE NUMBER ONE Dancer อายุ 11-18 ปี รางวัลชมเชย อำเภอบางสะพาน
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Thailand Open music & Marching Arts Championship 2018
ประเภท Marching Division 2
Thailand Band and Winter Guard Federation
4 รางวัลเหรียญทองแดง Thailand Open music & Marching Arts Championship 2018
ประเภท Marching Parade Division 2
Thailand Band and Winter Guard Federation

 

 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา