โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


รัศมีสีเหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งธรรมะ ซึ่งจะนำทางให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองบรรลุความดีงามและความสำเร็จของชีวิต
อุณาโลมสีม่วง แทนองค์หลวงปู่ม่วง ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการก่อตั้งชุมชนคลองกรูด
(ปัจจุบันคือตำบลธงชัย) และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลธงชัย
และท้องถิ่นใกล้เคียง
ช่อผักกูดสีเขียว หมายถึงความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นในด้านเกษตรกรรม
โล่สีขาว หมายถึง ความกล้าหาญในทางจริยธรรม มีความเชื่อมั่นในคุณธรรมความดี ความบริสุทธิ์ และความสะอาดสดใส 
ขอบโล่เส้นหนาด้านล่างและก้านธงสีม่วง หมายถึง ความสง่างาม 
ขอบโล่เส้นบางด้านบน สีเขียว แทนองค์หลวงพ่อเขียว
ธงและอักษรย่อบนพื้นโล่ หมายถึง ชัยชนะ เกียรติยศและชื่อเสียงของโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน “ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ”
ความหมายปรัชญา “ ปัญญาดุจแสงสว่างในโลก ”
สีประจำโรงเรียน เทา-เหลือง
อักษรย่อ ธ.ว.

 

 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา