โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
ทำเนียบผู้บริหารลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่ย้ายเข้า - ย้ายออก
1 นายทองคำ    สร้อยทอง พฤษภาคม 2523      - พฤษภาคม 2525
2 นายธนิต       ไพศาลสมบัติ พฤษภาคม 2525      - มีนาคม 2537
3 นายชำนิ        แซ่ตั้ง มีนาคม 2537           - กุมภาพันธ์ 2543
4 นางสาวรัตนา อรรคนิตย์ กรกฎาคม 2543       - ธันวาคม 2544
5 นายณรงค์     คงกิจ ธันวาคม 2544         - มกราคม 2546
6 นายปรีชา      กล่ำรัศมี มกราคม 2546         - ตุลาคม 2550
7 นายประสาน  ลักษณาวงศ์ พฤศจิกายน 2550    - พฤศจิกายน 2555
8 นายเธียรชัย   แสงชาตรี ธันวาคม 2555         - ธันวาคม 2558
9 ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา 3 ธันวาคม 2558      - มกราคม 2562
10 นายมานะ      สบายใจ 22 มกราคม 2562    - ปัจจุบัน

 

 


 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา