โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
ประวัติโรงเรียน


 

โรงเรียนธงชัยวิทยา


          ที่ตั้ง : เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77190

          โทรศัพท์ / โทรสาร  : 0-3281-6253

          Website                 : www.tcwschool.ac.th

          Email                     : thongchai.pkn@gmal.com

          โรงเรียนธงชัยวิทยา จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2523และเปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 

  • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
  • เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  • เขตพื้นที่บริการการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          มีพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย เพื่อมอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
      1. นายประหยัด - นางผาด จันทร์บุญ จำนวน 5 ไร่
      2. ที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน จำนวน 25 ไร่
      3. จัดหาโดยชมรมลูกเสือชาวบ้านตำบลธงชัย - ชัยเกษม จำนวน 5 ไร่


 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา