โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์


 

เอกลักษณ์

โรงเรียนวิถีคุณธรรม

 

อัตลักษณ์

รักความสะอาด


 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา