โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
คำขวัญโรงเรียน (School’s Slogan)
“ขยัน  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม”

ปรัชญาโรงเรียน (School’s Philosophy)
“ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต”  ปัญญาประดุจแสงสว่างในโลก

 

วิสัยทัศน์ (School’s Visions)
เป็นโรงเรียนประชารัฐ โดดเด่นคุณธรรมความดี
ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะอาชีพ นำนวัตกรรมสู่ศตวรรษใหม่

 

                                      พันธกิจโรงเรียน (School’s Mission)
            1. ส่งเสริมการบริหารจัดการการสร้างเครือข่ายและการร่วมมือระหว่างภาครัฐ
                ภาคเอกชน ภาคสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในทุกมิติ
            2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ให้มีคุณธรรม
                จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
            3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
            4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการ
                เรียนการสอน
            5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรและเป็นผู้มีทักษะอาชีพ

 

 


 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา