ประกาศ!! สำหรับผู้สมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ให้นำเอกสารมายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้

- ใบสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง

สำหรับกำหนดการวันรายงานตัว ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook

...เข้าสู่หน้าเว็บ...